จำนวน (Number)

จำนวนเป็นแบบบล็อกที่สร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวนบางจำนวนมีสมบัติร่วมกันและสามารถจัดเข้าเป็นกลุ่มในเซต

เลขโดด (Digit) เลขโดด 10 ตัวที่เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ระบบจำนวน (Number system) วิธีการหนึ่งของการนำจำนวนมาใช้ก็คือระบบจำนวนฐานสิบมีเลขโดด 10 ตัว (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ซึ่งสามารถนำมาจัดจำนวนที่มีค่ามาก ระบบจำนวนฐานสิบได้นำมาใช้มากในปัจจุบันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพัฒนามาจากการที่มนุษย์ใช้นิ้วสิบนิ้วและนิ้วเท้าสิบนิ้วในการนับ

ระบบจำนวนฐานสองได้นำมาใช้ในคอมพิวเตอร์และใช้เลขโดดเพียงสองตัวเท่านั้น คือ 0 และ 1

จำนวนเต็ม (Integers) ได้แก่จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบและศูนย์ ได้แก -11, -4, 0, 3, 8, 12 จำนวนเต็มไม่รวมเศษส่วน ทศนิยมหรือจำนวนคละ เช่น 1 ⁄ 2, 0.32 ไม่ใช้จำนวนเต็ม

จำนวนธรรมชาติหรือจำนวนนับ (Natural or counting number) จำนวนเต็มบวก เราใช้สำหรับนับ เช่น 1, 2, 3, 4 จำนวนธรรมชาติใช้สำหรับ บวก ลบ คูณ และหารได้

จำนวนถัดไป (Consecutive number) จำนวนซึ่งอยู่ถัดไปของจำนวนอื่นแต่ละจำนวน เช่น 4, 5, 6, 7, 8,…

ค่าประจำหลัก (Place value) ค่าของเลขโดดสัมพันธ์กับตำแหน่งของค่าประจำหลัก ตัวอย่างเช่น 12, 205 และ2600 ทุกจำนวนมีเลขโดด 2 แต่ค่าประจำหลักของ 2 แตกต่างกันในแต่ละตัว

จำนวน      12     2     มีค่า     สอง

205    2     มีค่า     สองร้อย

2600   2     มีค่า      สองพัน

ค่าของเลขโดดจะเพิ่มขึ้นตามค่าประจำหลักของแต่ละหลักเป็นเลขยกกำลังของสิบ โดยแต่ละหลักต่อเนื่องกันไปทางซ้ายมือ

ค่าของเลขโดดจะลดลงตามค่าประจำหลักของแต่ละหลักเป็นเลขยกกำลังของสิบ โดยแต่ละหลักต่อเนื่องกันไปทางขวามือ

รูปภาพ2

จากแผนผังข้างต้นแสดงว่าจำนวน 205 ประกอบด้วย 2 หลักร้อย 0 หลักสิบ และ 5 หลักหน่วย 0 ซึ่งอยู่หน้า 2 ไม่ต้องคำนึงถึง

จำนวนบวก (Positive number) จำนวนใดที่อยู่เหนือศูนย์ เช่น +1, +0.65, +327 สามารถเขียนจำนวนบวกได้โดยมีเครื่องหมายบวกอยู่หน้าจำนวน แต่โดยทั่วไปจะเขียนโดยไม่ใส่เครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าก็ถือว่าเป็นจำนวนบวก

จำนวนลบ (Negative number) จำนวนใดที่น้อยกว่าศูนย์ เช่น -3, -21.8, -40 จำนวนลบเขียนโดยใช้เครื่องหมาย – อยู่หน้าจำนวนควรหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับการลบ เครื่องหมายลบอาจจะวางในตำแหน่งที่สูงก็ได้เช่น ‾3

thermometer_by_hatalar205-d56fr4r

โดยทั่วไปได้นำจำนวนบวก จำนวนลบมาใช้ในชีวิตประจำนวนในการวัดอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 0° C หรือ 0° Fก็ต้องวัดอุณหภูมิโดยใช้จำนวนลบ

อ้างอิง หนังสือพจนานุกรมคณิตศาสตร์

Advertisements