พอดีว่ามาอยู่บ้านแล้วเบื่อๆ เปิดดูใบงานเก่าๆตั้งแต่ ม2 เห็นมีความรู้ดีเผื่อว่าจะมีใครก๊อบไปส่งครู 55 

คำไวพจน์ คือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่มีรูปต่างกันและอาจมีที่มาจากภาษาต่างกัน

พระพุทธเจ้า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า          พระสัพพัญญู          พระโลกนาถ          พระสุคต

พระผู้มีพระภาคเจ้า              พระสมณโคดม       พระศากยมุนี         พระธรรมราช

พระชินสีห์                            พระทศญาณ            มารชิต                    โลกชิต

พระทศพลญาณ                  พระตถาคต              พระชินวร                ชินศรี

สวรรค์

ไตรทิพย์    สรวง    ไตรทศาลัย    สุราลัย    สุริยโลก    สุคติ    เทวโลก    ศิวโลก    สุขาวดี

เทวดา

เทพ    เทวินทร์   อมร    สุรารักษ์    แมน    เทวัญ    นิรชรา    เทวา    ไตรทศ    ปรวาณ

พระอิศวร

ตรีโลกนาถ    บิดามห    ศิวะ    ศุลี    มหาเทพ    ปศุบดี    มเหศวร    จันทรเศขร    ภูเตศวร    ศังกร    ภูเดศ    ทรงอินทรชฎา

พระพรหม

จัตุพักตร์    นิรทรุหิน    พระทรงหงส์    วิธาดา    ธาดา    กมลาสน์    ปรชาบดี

พระวิษณุ

กฤษณะ    ไวกุณฐ์    ไกษพ    มาธพ    สวภู    พระจักรี    ศางดี    ไตรวิกรม    จักรปาณี    พระกฤษณ์    พระนารายณ์

พระเจ้าแผ่นดิน

บดินทร์    นโรดม    นฤเบศน์     เจ้าหล้า    ภูมินทร์     ภูบาล     ภูบดินทร์     ธรารักษ์    นรินทร์   นฤบดี    จอมราช    ท่านไท้ธรณี    ขัตติยวงศ์     ธรณีศวร     ราเชนทร์     ท้าวธรณิศ     ไท้ธาษตรี     ปิ่นเกล้าธาษตรี

ดอกไม้

บุษบา    บุปผา    บุปผชาติ    บุหงา    บุษบง     บุษบัน     ผกา     มาลา     ผกามาศ     มาลี     สุมาลี    สุคันธชาติ

ฟ้า

อัมพร     หาว     เวหา     โพยม     นภ     ทิฆัมพร    คคนางค์    คคนานต์     นภดล    นภา     นภาลัย    เวหาศ    อากาศ

ยักษ์

ยักษา    อสูร    อสุรา     กุมภัณฑ์     รามสูร     ราพณาสูร     ยักษิณี     ยักษี     ราพณ์

ทองคำ

สุพรรณ     สุวรรณ    กนก     กาญตน์    กาญจนา    มาศ    เหม    ชมพูนุท

เงิน

รัชตะ   รัชฎา    ปรัก    หิรัญ

ดอกบัว

อุบล    บงกช    นิลุบล    ยิโลตบล    ปทุม    ปทุมเมศ    สโรชา    ปัทมา    บุษกร    สัตตบงกช    จงกล    บุณฆริก    ปทุมา     อุทุมพร     สาโรช

แผ่นดิน

หล้า    เมทนี    ภูมิ    ภพ     พสธา     ธาษตรี     ด้าว     โลกธาตุ    ภูวดล    พิภพ    พสุธาดล    ปัถพี    ปฐวี    ปฐพี    ธราดล    ธรณี    ภูตลา    พสุนทรา   มหิ    พสุมดี

ช้าง

หัสดี    กุญชร    คช    กรี    ดำริ    คชินทร์    คชาธาร    หัตถี    คเชนทร์    หัสดินทร์    กรินทร์    ไอยรา    สาร    วารณ    คชา      ดุรงค์

ม้า

พาชี     สินธพ    อาชาไนย    ไหย    อัศว    แสะ    มโนมัย    อาชา    อัศวะ

ราชสีห์

ไกรสีห์     ไกรสร    นฤเคนทร์    สีหราช    สีห์    ราชสีห์

เสือ

พยัคฆา    ศารทูล     พาฬ    พยัดฆี    พยักฆ์    ขาล

วัว

คาวี    พฤษภ    อสุภ    ฉลู

ควาย

มหิงสา    มหิงส์    กาสร    กระบือ

ป่า

ชัฎ    เืถื่อน    พนัส    พนา    พงพนา    ไพรวัน    พงพี    พงไพร    ไพรสันฑ์    พนาสัณฑ์    พนาดร    พนาีลี    พนาวัน    อรัญญิก

ภูเขา

บรรพต    สิงขร    พนม    ไศล    ภู    ศิงขร    ภูผา    ศิขริน    คีรี

ลิง

วอก    วานร    กระบี่    พานร    กบิล    กบินทร์     วานรินทร์     พานรินทร์

นางอันเป็นที่รัก

แก้วกับอก    แก้วกับตน    เยาวมาลย์    สมร    ขวัญอ่อน    ขงัญตา    ทรามสงวน    ทรามสวาท

พระอินทร์

โกสีย์    โกษี    อินทรา    มรุตวาน    เทพาธิบดี     อมรินทร์    วชิราวุธ    อมเรศร    วัชรินทร์     ตรีเนตร    สหัสโยนี    สหัสนัยน์     เพชรปราณี     ท้าวพันดา    สักกะ    โสินทร์    พันเนตร    มัฆวาน

ครุฑ

กาศยป    ไวนเตยะ    สุวรรณกาย    นาคานตกะ    ปันนคนาสน์    เวนไตย    ขเดศวร    สุบรร    วิษณุรถ    นาคานดก    ขนบคาศน์

พระอาทิตย์

ทิพากร    ทิวากร    ทินกร    ภาสกร    รวี    รวิ    รพิ   ระพี    ไถง    ตะวัน    อาภากร    อังศุมาลี    สุริยะ    สุริยา    สุริยัน    สุริยน    สุริยง    ภาณุ    ภาณุมาศ    อุษณรศมัย    ทยุมณี    อหัสกร    พรมัน    ประภากร

พระจันทร์

เดือน    ศศิ    ศศิธร    บุหลัน    โสม    ศศิธร    นิศากร    แข    กัษษากร    นิศาบดี    รัชนีกร    ศิวเศขร    แถง

นางอุมา

กาตยายนี    เคารี    ไหมวดี    กวาณี    รุทธานี    จัณฑี    นางกาลี

ลูกหญิง

บุตรี    ธิดา    ธิตา    สุดา    ทุหิตา

ผู้หญิง

อรไท    แก้วตา    อวงสมร    นงคราญ    นงพะงา    บังอร    ร้อยชั่ง    สตรี    สายสมร    อนงค์    อรไท    อิสตรี    กัญญา    กันยา    กัลยาณี    กานดา   ดรุณี    นงเยาว์    นงลักษณ์    นารี    มารศรี    ยุพเยาว์    ยุพเรศ    ยุพดี    ยุพา    ยุพิน    ยุวดี    เยาวเรศ    เยาวลักษณ์    วนิดา    สมร    สุดา    อิตถี    เพาโพท    พธู    สัตรี    พนิดา    นงราม

นก

ทวิช    บุหรง    สกุณ    สกุณี    วิหค    สกุณา    ปักษี    ทิชากร    ปักษิณ    ปักษี    ทวิชาชาติ    ปักษา

ลม

วาโย    มาลุต    ปรวัน    พระพาย

ไฟ

อัคคี    อัคนี    เดช    เดโช    เพลิง    ปราพก

งาม

โสภณ    เสาวภาคย์    รุจิเรข    บวร  พะงา    วิศิษฎ์    อะเคื้อ    อันแถ้ง    สิงเคลิ้ง

ใหญ่ กว้าง

มหันต์    มหา    มหิมา    พิบูลย์    ไพศาล    มโหฬาร

ไป

เต้า    สัญจร    จร    ยาตรา

ขาว

ปัณฑูร    ศุกร    ศุภร    เศวตร    ธวัล

ตาย

ปรลัย    บรรลัย    มรณะ    วายชนม์    วายชีพ    ดับจิต

ใจ

มโน    มน    ดวงใจ    ดวงหทัย    ดวงแด    ฤทัย    ฤดี    หฤทัย

นักปราชญ์

ธีระ    ปราชญ์    เธียร    บัณฑิต    เมธ    เมธี    เมธา

คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว

ลีลา    ยุรยาตร    เยื้องย่าง    ไคลคลา    ประพาส

ศัตรู

ปรปักษ์    เวรี    ไพรี    ปัจจามิตร    ริปู    อริ    ศัตรู    อัสกร

คำพูด

วาจา    วจี    วัจนะ    พจนา    พากย์    ถ้อย    วัจนา

งู

นาคราช    อุรค    ภุชงค์    อสรพิษ   อหิ    เงี้ยว

นรก

นิรย    ทุคตินารก    นรก    นิราบาย

น้ำ

คงคา    นที    สินธุ์    สาคร    สมุทร    ชลาลัย    อุทก    ชโลทร    อาโป    หรรณพ    ชลธาร    ชลาศัย    ชลธี    ธาร    ธารา    สลิล    อรรณพ    สินธุ    รัตนากร    สาคเรศ    อุทกธารา    อุทก    อัมพุ

ปลา

มัจฉา    มัสยา    มัจฉาชาติ    มิต    ชลจร    วารีชาติ    อัมพุชา    มีน    มีนา   ปุถุโลม

เมือง

ธานินทร์    ราชธานี    ธานี    นคร    นครินทร์    นคเรศ    สถานิย    ประเทศ    บุรินทร์    พารา    กรุง    นครา

คน

มนุษย์     มรรตย    นร    นคร    มานพ    ชน    บุรุษ

ลูกชาย

บุตร    ปรัตยา    ตนุช    โอรส    เอารส    กูน

Advertisements